مراکز فروش

مقالات آموزشی

پرسش و پاسخ

  • تریپتورلین استات، برای تزریق، سرنگ از پیش پر شده

  • واریوپپتیل® حاوی  0/1 میلی­گرم تریپتورلین به عنوان دکاپپتید سنتزی و آنالوگ هورمون هیپوتالاموس طبیعی GnRH می­باشد. ماده موثره واریوپپتیل® 0/1 تریپتورلین استات می­باشد. هر جعبه از محصول واریوپپتیل® 0/1، حاوی دو سرنگ از پیش پر شده است. هر سرنگ شامل 0/1 میلی­گرم تریپتورلین استات در 1 میلی­لیتر محلول آبی است. . طول عمر قفسه­ای واریوپپتیل® تا 2/5 سال پس از تاریخ تولید بوده و این محصول باید در یخچال نگهداری شود (بین 8-2 درجه سانتی­گراد).

 

Login To Exchange Login To WebMail